Genel Amacımız


Yöremizde organik tarım ve hayvancılık potansiyelini değerlendirerek organik hayvancılık et ve süt üretiminin yaygınlaşmasını sağlamak Üreticilerin gelir seviyelerini artırarak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak Doğanın korunması , sağlıklı üretim ve sağlıklı beslenmeye katkı sağlamak


Our vision


Utilizing our region’s organic farming and husbandry potential and to disseminate organic husbandry, meat and dairy production. Increasing the income levels of producers to help regional development. Protecting the nature, helping in healthy production and healthy nutrition.

Erzurum'da organik et ve süt üretiminin yaygınlaştırılması projesi - Project on Increasing Organic Meat and Milk Production in Erzurum


Üreticilerin organik et ve süt üretimi konusunda bilgilenmelerini ve uygulama kapasitelerini artırmak AB uygulamalarından haberdar olmalarını dünyada ve ülkemizde yapılan örnek üretimlerin örnek teşkil etmesini sağlamak. Bilimsel üretimin öneminin kavranmasına katkı sağlamak Yenilikçi metotlarla ve dünyadaki gelişmelerin takip edilmesinin öneminin kavranmasına katkı yapmak Organik et ve süt üretimini gerçekleştirerek sağlıklı gıda üretimine katkı sağlamak Üreticilerin var olan bitkisel üretimlerinin hayvansal üretimde de değerlendirilmesini sağlamak.


Increasing the knowledge and application capacity of producers on organic meat and milk production, making them aware of EU applications, and provide an example of the productions in our country and in the world. Contributing to the realization of the importance of scientific production. Contributing to the realization of the importance of keeping up with the developments in the world and with progressive methods. Enabling organic meat and mil production and contributing to the production of healthy food. Helping producers to utilize their plant production in animal husbandry.

Genel Hedef - General Target

Avrupa Birliği iyi uygulamaları ile uyumlaştırma yoluyla, tarım sektöründe rekabetedebilirlik ve üretim etkinliğinin artırılması kapsamında büyük ve küçük hayvan baş organik et ve süt üretiminin Erzurumda sürdürülebilir olarak yaygınlaştırılması.


Sustainable dissemination of organic meat and milk production in Erzurum from both cattle and small cattle to increase competitiveness and efficiency in agricultural production, as part of harmonization with the best practices of the European Union.


Özel Hedef - Specific Target

Büyük ve küçük baş hayvaların küpe takma sistemi: İşletmelerin organik et ve süt üretimi pazarlama metotları ve yenilikçi mekanizmalar konusunda kapasiteleri artirmak. pazarlama standartlarinin uygulanmasi Organik tarımın önemi konusunda farkındalık artırmak


Ear tagging system of cattle and small cattle: Increasing the capacity of operations on organic meat and milk production, marketing methods and innovative mechanisms, applying marketing standards, increasing awareness on the importance of organic agriculture


Proje Etkinlikleri - Activities under the Project

 1. Eğitim programlarının ve eğitim materyallerinin hazırlanması ve eğiticilerin eğitimi
 2. Plot üretici işletmelerin belirlenmesi
 3. Kontrol ve sertifikalandırma
 4. Örnek işletmelerin ziyaret edilmeleri ve üreticilerinin eğitilmesi
 5. Organik hayvancılık eğitim çalıştaylarının düzenlenmesi
 6. Organikvet veri tabanının oluşturulması
 7. Almanya’ya çalışma ziyaretinin gerçekleştirilmesi


 1. Preparing educational programs and training materials, and education of the trainers
 2. Identifying plot production facilities
 3. Control and certification
 4. Visiting sample operations and training the producers
 5. Organizing training workshops on organic husbandry
 6. Creating an Organikvet database
 7. Organizing work trips to Germany

Beklenen Sonuçlar - Expected Results

 1. Organik Tarım konusunda120 işletmenin kapasitesi ve 500 İşletmenin farkındalığı artırılması
 2. DOGTARBESBIR personelinin kapasitesinin artırılması
 3. Kontrol Sertifika mekanizmasının desteklenmesi
 4. Büyük ve küçük baş hayvanlara küpe takma sisteminin geliştirilmesi
 5. Kontrol Sertifikasyonun gerçekleştirilmesi
 6. İşletmeler OTBİS ve ORGANİKVET’e kayıt
 7. 3000 hayvan mavi ve sarı küpe takılması
 8. Organik et ve süt ürümlerinin pazarlama mekanizması ve metotları geliştirilmesi
 9. ORGANİKVET-Organik Veteriner ilgi Sistemi üzerinden et ve süt ürünleri ile ilgili olarak, Almanya ve Türkiye İşletmeleri arasında bağ kurulması
 10. Kilit kurum ve kuruluşların ortak olduğu bir ağ kurularak bölgede sürdürebilir tarımın gelişmesi desteklenmesi


 1. Increasing the capacity of 120 operations and the awareness of 500 operations on Organic Farming
 2. In creasing the capacity of DOGTARBESBIR staff
 3. Supporting the Control Certification mechanism
 4. Developing an ear tagging system for cattle and small cattle
 5. Applying Control Certification
 6. Registering the operations at OTBİS and ORGANİKVET
 7. Putting blue and yellow ear tags on 3000 animals
 8. Developing the marketing mechanism and method for organic meat and milk products
 9. Establishing a link between German and Turkish operations through ORGANIKVET-Organic Veterinary Care System regarding meat and milk products
 10. Creating a network of key institutions and companies to support the growth of sustainable agriculture in the region.